Norėdami naudotis https://eshop.vilniustech.lt elektronine parduotuve, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su toliau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis. Sukurdami paskyrą ar atlikdami užsakymą mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Jūs (toliau – Klientas), užsiregistruodamas https://eshop.vilniustech.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė), bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymu, apmokėjimu už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymu, atsiliepimų ir komentarų rašymu (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis turi neregistruoti paskyros Parduotuvėje ir nesinaudoti jokiomis Paslaugomis.

1.2. VŠĮ Vilniaus Gedinimo technikos universitetas įm. kodas 111950243 (toliau – Administratorius) turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.3. Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.

1.4. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

2. Kliento duomenys

2.1. Klientas pateikia savo asmeninius duomenis, kurie reikalingi užsakymui įvykdyti. Klientas duomenis gali pateikti dviem būdai: 1) užregistruodamas asmeninę paskyrą, 2) pateikdamas užsakymą be registracijos (Pirkti kaip svečiui). Klientas pateikia šiuos duomenis:

2.1.1. Registracijos duomenys – tai kliento vardas, pavardė, elektroninis paštas ir slaptažodis, kuriuos būtina pateikti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę paskyrą bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Prisijungimo duomenys – tai Kliento el. paštas ir slaptažodis, kuriuos Klientas privalo nurodyti norėdamas prisijungti prie savo asmeninės paskyros Parduotuvėje. Adresas ir telefono numeris – užsakymui pristatyti reikalinga informacija.

2.1.2. Be registracijos perkantis klientas užsakymui įvykdyti turi pateikti vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį ir adresą.

2.2. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Kliento duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė šių duomenų jiems pasikeitus. Jei Klientas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolių Administratoriui, tokiu atveju Klientas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą terminą.

2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti naudojantis Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir / ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais naudojantis Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, kyla Klientui.

2.4. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti.

2.5. Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų pateikimo Parduotuvėje tvarką ir sąlygas nustato Parduotuvės Privatumo politika.

2.6. Administratorius pasilieka teisę bet kada, iš anksto paskelbęs informaciją Parduotuvėje arba informavęs Klientą el. paštu, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

2.7. Administratorius turi teisę apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, iš anksto informavęs Klientą el. paštu.

3. Prekės ir jų kainos

3.1. Prekės šiose Taisyklėse reiškia visas prekes, kuriomis Administratorius prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

3.2. Administratorius pasilieka teisę bet kada keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas ir kitas esmines sąlygas.

3.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kuria remiantis gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas nurodytą kainą.

3.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

4. Apmokėjimas

4.1. Klientas už prekes gali atsiskaityti internetu (Paysera sistema).

4.2. Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Administratoriaus sąskaitą banke.

4.3. Klientas, atlikdamas mokėjimą, naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Administratorius negali būti laikomas atsakingu už trikdžius, kylančius naudojantis trečiųjų asmenų paslaugomis.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekės pristatomos tik Lietuvoje ir Europoje.

5.2. Užsisakius pristatymą nurodytu adresu, Lietuvoje prekės per kurjerių tarnybą, su kuria bendradarbiauja Administratorius, Klientui pristatomos per 1–3 (vieną–tris) darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Administratoriaus sąskaitą; užsisakius pristatymą į Lietuvos pašto skyrių, užsakymas įvykdomas per 3–5 (tris–penkias) darbo dienas; užsisakius pristatymą Europoje, jis vykdomas per 1–2 (vieną–dvi) savaites (pristatymo terminai gali keistis, aktuali informacija apie pristatymo terminus skelbiama Parduotuvės svetainėje).

5.3. Kliento užsakytos prekės yra pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu per kurjerių tarnybą, su kuria bendradarbiauja Administratorius. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Klientas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

5.4. Klientas sutinka, kad, Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę, ją priėmusiam asmeniui ir/ arba Klientui pasirašius prekių priėmimo kvite, laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Klientui ir Klientas dėl to neturi jokių pretenzijų.

5.5. Pristačius prekę Klientas ar asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę ir įsitikinti, kad siunta nėra pažeista. Jei Klientas ar asmuo, nurodytas Kliento užsakyme ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje arba surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jeigu Klientas ar asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, to nepadaro, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir Klientas dėl to neturi jokių pretenzijų.

5.6. Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas, užsakydamas prekę, nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo atlyginti bet kokius Administratoriaus nuostolius, susijusius užsakymo vykdymu.

5.7. Administratorius neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6. Garantijos

6.1. Administratorius garantuoja prekių kokybę, todėl, gavus nekokybišką prekę, būtina kreiptis į Administratorių. Nekokybiška prekė bus pakeista į kokybišką, o nepavykus to padaryti, Administratorius įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus už nekokybišką prekę.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

7.2. Visi prekių ženklai, pateikiami Parduotuvėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

8. Paslaugų prieinamumas

8.1. Administratorius deda visas pastangas, jog Parduotuvė tinkamai veiktų. Bet kokie trikdžiai bus išsprendžiami per protingą laikotarpį. Klientas, pastebėjęs trikdžius, turi informuoti Administratorių šiose Taisyklėse nurodytu el. paštu.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Administratorius visus pranešimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui jo duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui, kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

9.3. Visas užklausas, prašymus ir klausimus Klientas siunčia el. paštu eshop@vilniustech.lt.

Naudojimosi nuostatai paskutinį kartą buvo atnaujinti 2021-08-09.